Dołącz

6 lipca 2016

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.biuromlodych.org”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, z siedzibą w Krakowie przy ul. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000174486, zwaną dalej Fundacją.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.

3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji, bieżących projektach organizowanych przez Fundację oraz przede wszystkim promocja wolontariatu i działań Wolontariuszy Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, a także umożliwienie dołączenia do grona Wolontariuszy Fundacji

4. Serwis umożliwia ponadto:

  • dołączenie do grona wolontariuszy Fundacji poprzez wysłanie elektronicznego zgłoszenia
  • zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail

5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.

Ankieta

1. Ankieta stanowi kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o status Wolontariusza i stanowi obligatoryjny element procesu rejestracji na Wolontariusza.

2. W Ankiecie podaje się następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zameldowania/adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, inne wybrane przez osobę ubiegającą się o status Wolontariusza dane dotyczące wykształcenia, umiejętności i kwalifikacji.

Newsletter

1. Newsletter jest wysyłany nieregularnie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej  w formie listu elektronicznego na adres Wolontariusza i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz możliwości wolontariackiego wsparcia Fundacji.

2. Każdy Wolontariusz decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.

3. Rejestracja wolontariusza i wysłanie Ankiety jest z równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newslettera. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.biuromlodych.org, kliknięciu przycisku potwierdzenia, akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.

4. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.

5. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres wolontariat@mimowszystko.org z tytułem REZYGNACJA.

6. Decyzja o rezygnacji z otrzymywania Newsletterów, jest równoznaczna z rezygnacją z wolontariackiego wspierania działań Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez Wolontariuszy dane osobowe w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu: 12 422 69 03 i pod adresem e-mail: iod@mimowszystko.org;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i Biura Młodych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów

3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.

4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych

5. Reklamacje do funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail wolontariat@mimowszystko.org . Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.